พฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2019

อย่าให้พวกเขาพินาศโดยปราศจากพระเจ้า
Don’t Let Them Perish Without God

“เพราะว่าพระเจ้าทรงให้พระบุตรเข้ามาในโลก ไม่ใช่เพื่อพิพากษาโลก แต่เพื่อช่วยกู้โลกให้รอดโดยพระบุตรนั้น” (ยอห์น 3:17)

Continue reading


พุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2019

ความสามารถ, ความโปรดปราน และทิศทางสู่ความเจริญรุ่งเรือง
The Ability, Favour, And Direction To Prosper

“…เราจะอวยพร… แล้วเจ้าจะเป็นพร” (ปฐมกาล 12:2)

Continue reading


อังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2019

พระเยซูคือพระพรของพระเจ้า
Jesus Is God’s Blessing

“และนี่แหละคือชีวิตนิรันดร์ คือการที่พวกเขารู้จักพระองค์ ผู้ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียว และรู้จักพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงใช้มา” (ยอห์น 17:3)

Continue reading


จันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2019

ได้รับการควบคุมจากพระวิญญาณตลอดเวลา
Spirit-controlled At All Times

“…จงเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณ [บริสุทธิ์] และได้รับการทรงนำจากพระองค์อย่างต่อเนื่อง…” (เอเฟซัส 5:18 AMP)

Continue reading


อาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2019

ความบริบูรณ์ของพระคริสต์
The Completeness Of Christ

“พระเจ้าทรงปราบทุกสิ่งลงไว้ใต้พระบาทของพระคริสต์ และประทานพระคริสต์แก่คริสตจักรให้เป็นเจ้านายเหนือทุกๆ สิ่ง คริสตจักรเป็นพระกายของพระคริสต์ ซึ่งเป็นความบริบูรณ์ของพระองค์ ผู้ทรงเติมทุกอย่างในทุกแห่งให้เต็มบริบูรณ์” (เอเฟซัส 1:22-23)

Continue reading