อังคาร ที่ 19 มีนาคม 2019
อย่าอนุญาตสิ่งที่ทำให้วอกแวก
Don’t Allow Distractions

อย่ารักโลกหรือสิ่งของในโลก ถ้าใครรักโลก ความรักของพระบิดาไม่ได้อยู่ในผู้นั้น (1 ยอห์น 2:15)

Continue reading