วันพุธที่ 3 เมษายน

วิธีเป็นพยาน 3 วิธี
THREE WAYS TO TESTIFY

“และเราได้เห็นและเป็นพยานว่า พระบิดาได้ทรงใช้พระบุตรมาเป็นพระผู้ช่วยโลกให้รอด” (1 ยอห์น 4:14)

Continue reading