วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน

เปิดเผยและสำแดงพระคริสต์
MANIFESTING AND REVEALING CHRIST

“เพราะว่าเราที่มีชีวิตอยู่นั้นถูกมอบไว้กับความตายอยู่เสมอเพราะเห็นแก่พระเยซู เพื่อชีวิตของพระเยซูจะปรากฏในร่างกายเนื้อหนังที่ต้องตายของเรา” (2 โครินธ์ 4:11)

Continue reading