วันอังคารที่ 23 เมษายน

พระองค์ทรงนำเราในแสงสว่างของพระองค์
HE LEADS US IN HIS LIGHT

“พระวจนะของพระองค์เป็นตะเกียงแก่เท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่ทางของข้าพระองค์” (สดุดี 119:105)

Continue reading