วันพุธที่ 24 เมษายน

พระองค์ทำมากกว่านั้น
HE DID MUCH MORE

“เพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลาย จงเข้าใจเถิดว่าโดยพระองค์จึงมีการประกาศการยกโทษบาปแก่ท่านทั้งหลาย” (กิจการ 13:38)

     ฉันคิดเสมอเกี่ยวกับพระเยซูและการเสียสละแทนเราของพระองค์และฉันรู้สึกตื้นตันว่าพระองค์ทรงรักเรามากเพียงใด พระองค์ถูกพิพากษาและลงโทษแทนเราและประทานธรรมชาติของความชอบธรรมของพระองค์ให้แก่เรา ในพระองค์เราไม่เพียงแต่ถูกทำให้ชอบธรรมเท่านั้น แต่เรายังถูกทำให้เป็นตัวอย่างและการแสดงออกถึงความชอบธรรมของพระเจ้า

2 โครินธ์ 5:21 กล่าวว่า “พระเจ้าทรงทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาป เพราะเห็นแก่เรา เพื่อเราจะได้เป็นความชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์” หลายคนคิดว่าทั้งหมดที่พระเยซูเสด็จมาทำก็คือการช่วยเราให้รอดจากความบาป ไม่ พระองค์ทำให้สำเร็จมากกว่านั้น พระองค์ช่วยเราให้รอดจากความบาปของเราเพื่อเราจะสามารถกลายเป็นลูกของพระเจ้า เป้าหมายสูงสุดของพระองค์คือการมอบชีวิตของพระเจ้า ธรรมชาติแห่งความชอบธรรมของพระเจ้าให้แก่เรา เพื่อเราจะสามารถอยู่ในการสามัคคีธรรมกับพระเจ้าได้

เมื่อพระองค์ถูกแขวนอยู่บนไม้กางเขน เราอยู่ในพระองค์ พระองค์ถูกทำให้เป็นความบาปเพื่อเรา เมื่อพระองค์สิ้นพระชนม์และถูกฝัง ในทางกฏหมาย เราทุกคนตายและถูกฝังในพระองค์ และนั่นคือจุดสิ้นสุดของความบาป ความบาปของเราถูกฝังไว้กับพระองค์ แต่นี่คือส่วนที่ประเสริฐที่สุด นั่นคือในวันที่ 3 เมื่อพระเจ้าทรงทำให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตาย เราก็ถูกทำให้เป็นขึ้นมาจากกความตายพร้อมกับพระองค์ในชีวิตใหม่ โรม 6:4 กล่าวว่า “เพราะฉะนั้น เราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้ว โดยการรับบัพติศมาเข้าในการตายนั้น เพื่อว่าเมื่อพระบิดาทรงให้พระคริสต์เป็นขึ้นมาจากตายโดยพระสิริของพระองค์แล้ว เราก็จะได้ดำเนินตามชีวิตใหม่ด้วยเหมือนกัน”

อดีตของคุณพร้อมกับความล้มเหลว จุดอ่อน และความพ่ายแพ้ทั้งหมดถูกฝังไว้กับพระองค์ ตอนนี้คุณบังเกิดใหม่แล้ว คุณมีชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต์ ซึ่งเป็นชีวิตแห่งพระสิริและความชอบธรรม

คำอธิฐาน

     การได้รับบัพติสมาเข้าในพระคริสต์ ในความตายของพระองค์และถูกทำให้เป็นขึ้นมาพร้อมกับพระองค์ในการเป็นขึ้นมาจากความตาย ตอนนี้ข้าพระองค์เดินในชีวิตใหม่ อดีตของข้าพระองค์พร้อมกับความล้มเหลวและความพ่ายแพ้ทั้งหมดหมดไปแล้ว เพราะว่าข้าพระองค์เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคริสต์ ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 โครินธ์ 5:21; เอเฟซัส 4:24; โรม 6: 5


Comments are closed