วันเสาร์ที่ 27 เมษายน
ถูกทำให้เป็นขึ้นมาจากความตายและนั่งร่วมกับพระคริสต์
RISEN AND SEATED WITH CHRIST

“เพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้าทรงทำให้พวกท่านเป็นขึ้นมาด้วยกันกับพระคริสต์แล้ว ก็จงแสวงหาสิ่งที่อยู่เบื้องบนในที่ซึ่งพระคริสต์สถิตอยู่ คือประทับอยู่เบื้องขวาของพระเจ้า” (โคโลสี 3:1)

Continue reading