วันเสาร์ที่ 13 เมษายน

คุณมีพระพรอันบริบูรณ์ของพระเจ้า
YOU HAVE THE FULLNESS OF GOD’S BLESSINGS

“และข้าพเจ้ารู้ว่า เมื่อมาหาท่านนั้น ข้าพเจ้าจะมาพร้อมด้วยพรอันบริบูรณ์ของพระคริสต์” (โรม 15:29)

Continue reading