วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน

พระองค์จ่ายทั้งหมดแล้ว
HE PAIDIT ALL

“วันรุ่งขึ้นยอห์นเห็นพระเยซูกำลังเสด็จมาหาท่าน ท่านจึงกล่าวว่า “จงดูพระเมษโปดกของพระเจ้า ผู้ทรงรับบาปของโลก” ( ยอห์น 1:29)

Continue reading