วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน

เรามีสิทธิอำนาจของพระองค์
WE HAVE HIS AUTHORITY

“พระเจ้าทรงปราบทุกสิ่งลงไว้ใต้พระบาทของพระคริสต์ และประทานพระคริสต์แก่คริสตจักรให้เป็นเจ้านายเหนือทุกๆ สิ่ง” (เอเฟซัส 1:22)

Continue reading