วันพุธที่ 24 เมษายน

พระองค์ทำมากกว่านั้น
HE DID MUCH MORE

“เพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลาย จงเข้าใจเถิดว่าโดยพระองค์จึงมีการประกาศการยกโทษบาปแก่ท่านทั้งหลาย” (กิจการ 13:38)

Continue reading