วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม
พระองค์ทรงรู้ความปรารถนาของคุณ
He Knows Your Desire
“เพราะเหตุนี้ เราบอกท่านทั้งหลายว่า พวกท่านปรารถนาสิ่งใด เมื่ออธิษฐาน จงเชื่อว่าได้รับ แล้วพวกท่านจะได้รับสิ่งนั้น” (มาระโก 11:24)
Continue reading