วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม
กำลังเปลี่ยนรูปเสมอ
Always Being Transfigured

“ขณะพระองค์กำลังอธิษฐานอยู่ พระพักตร์ของพระองค์ก็เปลี่ยนไป และฉลองพระองค์ก็ขาวจนพร่าตา” (ลูกา 9:29)
Continue reading