วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม
ธรรมชาติที่จะทำสิ่งที่ถูกต้อง
The Nature To Do Right

“เราจะใส่วิญญาณของเราไว้ภายในของเจ้าทั้งหลาย แล้วทำให้เจ้าดำเนินตามกฎเกณฑ์ของเรา และรักษากฎหมายของเรา ทั้งทำตามนั้น” (เอเสเคียล 36:27)

Continue reading