วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม
พระพรถูกเชื่อมต่อกับการตระหนักรู้ของคุณ
The Blessing Is Connected To Your Consciousness
“เราจะให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่ เราจะอวยพรเจ้า จะให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โต แล้วเจ้าจะเป็นพร” (ปฐมกาล 12:2)

Continue reading