วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม
ความสมบูรณ์แบบของเรามาจากพระองค์
Our Perfection Is Of Him

“เพราะฉะนั้นพวกท่านจงเป็นคนดีพร้อม เหมือนอย่างที่พระบิดาของท่าน ผู้สถิตในสวรรค์ทรงดีพร้อม” (มัทธิว 5:48)

Continue reading