วันพุธที่ 22 พฤษภาคม
ความคิดจากหัวใจของคุณ
Thoughts From Your Heart

“จงระแวดระวังใจของเจ้ายิ่งกว่าสิ่งอื่นใด เพราะทุกสิ่งที่เจ้าทำออกมาจากใจ” (สุภาษิต 4:23)
Continue reading