วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม
พระองค์ประทานทุกอย่างให้แก่คุณแล้ว
He Gave You Everything

“…ทุกสิ่งเป็นของท่านทั้งหลาย” (1 โครินธ์ 3:21)
Continue reading