วันพุธที่ 29 พฤษภาคม
อย่าให้โอกาสแก่ซาตาน
Don’t Give Satan A Chance

“และให้ท่านขอบพระคุณพระบิดา…ผู้ทรงช่วยเราให้พ้นจากอำนาจของความมืด” (โคโลสี 1:12-13)
Continue reading