วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม
มนุษย์ภายใน: ตัวตนที่แท้จริงของคุณ
The Inward Man: The Real You

“แต่จงประดับด้วยบุคลิกที่ซ่อนอยู่ในใจ ด้วยเครื่องประดับซึ่งไม่รู้เสื่อมสลาย คือด้วยจิตใจที่สุภาพอ่อนโยนและจิตใจที่สงบ ซึ่งเป็นสิ่งล้ำค่ายิ่งนักในสายพระเนตรพระเจ้า”(1 เปโตร 3:4)
Continue reading