วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม
ให้พระเยซูเป็นทุกสิ่งที่สำคัญสำหรับคุณ
Let Jesus Be All That Matters To You

“เพราะพระเจ้าทรงเรียกพวกท่านเพื่อจุดประสงค์นี้ เพราะว่าพระคริสต์ทรงทนทุกข์เพื่อพวกท่าน พระองค์ทรงวางแบบอย่างแก่พวกท่าน เพื่อท่านจะได้ดำเนินตามรอยพระบาทของพระองค์” (1 เปโตร 2:21)
Continue reading