วันพุธที่ 15 พฤษภาคม
เราดำเนินชีวิตในพระวิญญาณ
We Live In The Spirit

“ถ้าเรามีชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณ ก็จงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณด้วย” (กาลาเทีย 5:25)

Continue reading