วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม
ลิขิตชีวิตของคุณในพระเจ้าเริ่มต้นในพระคริสต์
Your Divine Destiny Begins In Christ

“ฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์ เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น” (2 โครินธ์ 5:17)
Continue reading