วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม
เชื่อตามพระคำของพระองค์
Take Him At His Word

“สำหรับพระเจ้าพระองค์นี้ พระมรรคาของพระองค์ไร้ตำหนิ พระดำรัสของพระยาห์เวห์พิสูจน์จนเห็นจริงแล้วพระองค์ทรงเป็นโล่ของทุกคนที่ลี้ภัยอยู่ในพระองค์” (สดุดี 18:30)

Continue reading