วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม
ยกระดับชีวิตของคุณจากจากพระสิริสู่พระสิริ
From Glory To Glory

“…อย่าลอกเลียนแบบอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ …เพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้า จะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัย และอะไรดียอดเยี่ยม” (โรม 12:1-2)
Continue reading