วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม
เห็นว่าทุกสิ่งเป็นของใหม่
See That All Things Are New

“ฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์ เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะ กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น” (2 โครินธ์ 5:17)
Continue reading