วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม
ความเป็นเลิศต้องการวินัย
Excellence Requires Discipline

“เจ้าเห็นคนที่มีฝีมือในงานของเขาหรือ? เขาจะยืนอยู่เฉพาะพระพักตร์กษัตริย์ทั้งหลายไม่ใช่ยืนต่อหน้าสามัญชน” ( สุภาษิต 22:29)
Continue reading