วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม
เราดำเนินชีวิตในชัยชนะของพระคริสต์
We Live In The Victory of Christ

“สาธุการแด่พระเจ้า ผู้ประทานชัยชนะแก่เรา โดยพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” (1 โครินธ์ 15:57)
Continue reading