วันอังคารที่21 พฤษภาคม
ให้การศึกษาแก่มนุษย์ภายใน
Educating The Inward Man

“…อย่าลอกเลียนแบบอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ” (โรม 12:2)
Continue reading