วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม
ทำให้ตัวเองมีความสุข
Make Yourself Happy

“เพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้านั้นไม่ใช่การกินและการดื่ม แต่เป็นความชอบธรรม และสันติสุข และความชื่นชมยินดีในพระวิญญาณบริสุทธิ์” (โรม 14:17)

Continue reading