วันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม
ข้อเท็จจริงที่สำคัญ 3 ประการของการประกาศนำดวงวิญญาณ
Three Important Facts For A Soul Winner

“…เขาผู้ประกาศนำดวงวิญญาณก็ฉลาด” (สุภาษิต 11:30)

Continue reading