วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม
คุณเป็นสิ่งที่มีชีวิตในสวรรค์
You’re A Heavenly Being

“และเช่นเดียวกับที่เรามีลักษณะของมนุษย์ดิน เราก็จะมีลักษณะของมนุษย์สวรรค์” (1 โครินธ์ 15:49)

Continue reading