เสาร์ ที่ 15 กันยายน 2018
ระดับที่สูงกว่า
A HIGHER LEVEL

“เพราะเหตุนี้ เราบอกท่านทั้งหลายว่า เมื่อพวกท่านอธิษฐานขอสิ่งใด จงเชื่อว่าได้รับ แล้วพวกท่านจะได้รับสิ่งนั้น” (มาระโก 11:24)

Continue reading