พฤหัสบดี ที่ 13 กันยายน 2018
เห็นตัวคุณเองในพระวจนะและกล่าวยืนยันตามนั้น
SEE YOURSELF IN THE WORD AND AFFIRM ACCORDINGLY

“พระวจนะของพระองค์ตั้งมั่นคงในสวรรค์” (สดุดี 119:89)

Continue reading