จันทร์ ที่ 10 กันยายน 2018
รักษาไฟรักให้ลุกโชติช่วง
KEEP THE LOVE-FIRE BURNING

“ความรักของคนจำนวนมากจะเยือกเย็นลงเพราะความอธรรมแผ่กว้างออกไป” (มัทธิว 24:12)

Continue reading