อาทิตย์ ที่ 9 กันยายน 2018
พระสิริภายในคุณ
THE GLORY INSIDE YOU

“หลังจากพระองค์ตรัสคำเหล่านั้นได้ประมาณแปดวัน พระองค์ทรงพาเปโตร ยอห์น และยากอบขึ้นไปบนภูเขาเพื่อจะอธิษฐาน ขณะพระองค์กำลังอธิษฐานอยู่ พระพักตร์ของพระองค์ก็เปลี่ยนไปและฉลองพระองค์ก็ขาวจนพร่าตา” (ลูกา 9:28-29)

Continue reading