อาทิตย์ ที่ 30 กันยายน 2018
คุณอยู่ในพันธกิจหนึ่ง
YOU’RE ON A MISSION

“พระองค์ตรัสสั่งพวกสาวกว่า พวกท่านจงออกไปทั่วโลก ประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคน ใครเชื่อและรับบัพติศมาก็จะรอด แต่ใครไม่เชื่อจะต้องถูกลงโทษ” (มาระโก 16:15-16)

Continue reading