พฤหัสบดี ที่ 6 กันยายน 2018
การนมัสการที่แท้จริง
REAL WORSHIP

“แต่วาระนั้นใกล้เข้ามาแล้วและบัดนี้ก็ถึงแล้ว คือเมื่อผู้ที่นมัสการอย่างถูกต้องจะนมัสการพระบิดาด้วยจิตวิญญาณ และความจริง เพราะว่าพระบิดาทรงแสวงหาคนเช่นนั้นนมัสการพระองค์” (ยอห์น 4:23)

Continue reading