พุธ ที่ 19 กันยายน 2018
ไม่มีสิ่งใดสามารถทำให้คุณตกต่ำลงได้
NOTHING CAN PUT YOU DOWN

“เพราะทุกคนที่เกิดจากพระเจ้า ก็มีชัยเหนือโลก และความเชื่อของเรานี่แหละเป็นชัยชนะที่มีชัยเหนือโลก” (1 ยอห์น 5:4)

Continue reading