จันทร์ ที่ 24 กันยายน 2018
จงเรียนรู้และเติบโตในพระวจนะต่อไปเรื่อย ๆ
KEEP LEARNING AND GROWING IN THE WORD

“ขอพระคุณและสันติสุขจงเพิ่มพูนแก่ท่านทั้งหลายยิ่ง ๆ ขึ้น โดยการรู้จักพระเจ้าและพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” (2 เปโตร 1:2)

Continue reading