อาทิตย์ ที่ 16 กันยายน 2018
พระบิดาในสวรรค์แห่งความรัก
A LOVING HEAVENLY FATHER

“ผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้า เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรัก” (1 ยอห์น 4:8)

Continue reading