อังคาร ที่ 25 กันยายน 2018
ฤทธิ์เดชของพระเจ้า
HIS DIVINE POWER

“ฤทธิ์เดชของพระเจ้าได้ให้ทุกสิ่งแก่เราที่จำเป็นต่อชีวิตและต่อการดำเนินตามทางพระเจ้า…” (2 เปโตร 1:3)

Continue reading