อาทิตย์ ที่ 24 มิถุนายน 2018

คุณมีทุกสิ่งในพระคริสต์
You Have All Things In Christ

“เพราะฉะนั้น อย่าให้ใครยกมนุษย์ขึ้นอวด เพราะว่าทุกสิ่งเป็นของท่านทั้งหลาย “ (1 โครินธ์ 3:21)
Continue reading


เสาร์ ที่ 23 มิถุนายน 2018
ความกล้าหาญของเราในการอธิษฐาน
Our Boldness In Prayer

ทั้งนี้เป็นไปตามพระประสงค์นิรันดร์ที่พระองค์ทรงทำแล้วในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ในพระองค์นั้นเราจึงมีความกล้าและความมั่นใจที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าโดยทางความเชื่อในพระคริสต์ (เอเฟซัส 3:11-12)
Continue reading


ศุกร์ ที่ 22 มิถุนายน 2018
ความจริงใจไม่ใช่ความชอบธรรม
Sincerity Isn’t Righteousness

เพราะว่าถ้าโดยการละเมิดของคนเดียว เป็นเหตุให้ความตายครอบงำอยู่โดยคนเดียวนั้น มากยิ่งกว่านั้นคนทั้งหลายที่รับพระกรุณาอันไพบูลย์ และรับของประทานคือความชอบธรรมก็จะดำรงชีวิต และครอบครองโดยพระองค์ผู้เดียว คือพระเยซูคริสต์ (โรม 5:17)
Continue reading


พฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน 2018
ภาษาบริสุทธิ์ของพระวิญญาณ
A Pure Language Of The Spirit

เพราะถ้าข้าพเจ้าอธิษฐานเป็นภาษาต่างๆ จิตวิญญาณของข้าพเจ้าอธิษฐานก็จริง แต่ข้าพเจ้าเองก็ไม่เข้าใจ ถ้าเช่นนั้นข้าพเจ้าควรจะทำประการใด ข้าพเจ้าจะอธิษฐานด้วยจิตวิญญาณและจะอธิษฐานด้วยความเข้าใจด้วย และจะร้องเพลงด้วยจิตวิญญาณและจะร้องเพลงด้วยความเข้าใจด้วย (1 โครินธ์ 14:14-15 ฉบับThaiKJV)

Continue reading


พุธ ที่ 20 มิถุนายน 2018
ตื่นเต้นกับประโยชน์ของการอธิษฐาน
Exciting Benefits Of Prayer

จงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอ (1 เธสะโลนิกา 5:17)
Continue reading