จันทร์ ที่ 24 กันยายน 2018
จงเรียนรู้และเติบโตในพระวจนะต่อไปเรื่อย ๆ
KEEP LEARNING AND GROWING IN THE WORD

“ขอพระคุณและสันติสุขจงเพิ่มพูนแก่ท่านทั้งหลายยิ่ง ๆ ขึ้น โดยการรู้จักพระเจ้าและพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” (2 เปโตร 1:2)

Continue reading


อาทิตย์ ที่ 23 กันยายน 2018
ความเข้าใจของพระเจ้า
DIVINE INSIGHT

“… เพื่อให้ท่านเต็มเปี่ยมด้วยความรู้เรื่องพระประสงค์ของพระองค์โดยสรรพปัญญาและความเข้าใจฝ่ายจิตวิญญาณ” (โคโลสี 1:9)

Continue reading


เสาร์ ที่ 22 กันยายน 2018
ชีวิตแห่งการพักผ่อนที่สมบูรณ์
A LIFE OF ABSOLUTE REST

“จงเอาแอกของเราแบกไว้… ด้วยว่าแอกของเราก็พอเหมาะ และภาระของเราก็เบา” (มัทธิว 11:29-30)

Continue reading


ศุกร์ ที่ 21 กันยายน 2018
ความยิ่งใหญ่คือความฝันของพระเจ้าสำหรับคุณ
GREATNESS IS GOD’S DREAM FOR YOU

“ท่านทั้งหลายเป็นเกลือแห่งโลก ถ้าเกลือนั้นหมดรสเค็มไปแล้ว จะทำให้กลับเค็มอีกได้อย่างไร ตั้งแต่นั้นไปก็ไม่เป็นประโยชน์อะไร มีแต่จะถูกทิ้งเสียให้คนเหยียบย่ำ” (มัทธิว 5:13)

Continue reading


พฤหัสบดี ที่ 20 กันยายน 2018
พระวจนะของพระองค์สำเร็จในคุณ
HIS WORD FULFILLED IN YOU

“แล้วข้าพระองค์ทูลว่า ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์มาแล้วเพื่อจะทำตามพระทัยของพระองค์ ตามที่มีเรื่องข้าพระองค์เขียนไว้ในหนังสือม้วน” (ฮีบรู 10:7)

Continue reading