จันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2018

ใช้ลิ้นของคุณอย่างถูกต้อง
Use Your Tongue Correctly

“เพราะว่าผู้ใดรักชีวิตและปรารถนาจะเห็นวันเวลาดี ก็ให้ผู้นั้นยั้งลิ้นของตนไม่พูดชั่วและห้ามปากไม่ให้พูดล่อลวง” (1 เปโตร 3:10)

Continue reading


อาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม 2018

ทำให้มีฤทธิ์อำนาจมากขึ้น
Make Power Available

“เพราะฉะนั้นท่านจงสารภาพบาปต่อกันและกัน และจงอธิษฐานเผื่อกันและกัน เพื่อท่านทั้งหลายจะได้รับการรักษาโรค คำวิงวอนของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังมากและเกิดผล” (ยากอบ 5:16)

Continue reading


เสาร์ที่ 29 ธันวาคม 2018
อธิษฐานด้วยภาษาแปลก ๆ มากขึ้น
Pray More In Tongues

“คนที่พูดภาษาแปลกๆ [ฝ่ายวิญญาณ] นั้นก็ทำให้ตัวเองเจริญขึ้นและพัฒนาตัวเอง…” (1 โครินธ์ 14:4)

Continue reading


ศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2018
พระคริสต์: ปัสกาของเรา
Christ: Our Passover

“จงชำระเชื้อเก่าเสีย เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นแป้งดิบก้อนใหม่ ดังเช่นที่ท่านเป็นพวกไร้เชื้อ เพราะพระคริสต์ผู้ทรงเป็นปัสกาของเราถูกถวายบูชาแล้ว” (1 โครินธ์ 5:7)

Continue reading


พฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2018

ตอบสนองด้วยความรักเท่านั้น
RESPOND ONLY IN LOVE

“ฝ่ายเราบอกท่านว่า จงรักศัตรูของท่าน จงอวยพรแก่ผู้ที่สาปแช่งท่าน จงทำดีแก่ผู้ที่เกลียดชังท่าน และจงอธิษฐานเพื่อ
ผู้ที่ปฏิบัติต่อท่านอย่างเหยียดหยาม และข่มเหงท่าน” (มัทธิว 5:44)

Continue reading