ศุกร์ ที่ 31 สิงหาคม 2018
แผ่นดินของพระองค์ในหัวใจของเรา
HIS KINGDOM IN OUR HEARTS

“หลังจากยอห์นถูกจับแล้ว พระเยซูเสด็จมายังแคว้นกาลิลี ทรงประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้า” (มาระโก 1:14)

Continue reading


พฤหัสบดี ที่ 30 สิงหาคม 2018
ถูกซื้อไว้ โดยพระโลหิต
Purchased By Blood

คือ เสด็จเข้าไปในสถานศักดิ์สิทธิ์ครั้งเดียวเป็นพอ และพระองค์ไม่ได้ทรงนำเลือดแพะและเลือดลูกวัวเข้าไป แต่ทรงนำพระโลหิตของพระองค์เองเข้าไป จึงได้มาซึ่งการไถ่บาปชั่วนิรันดร์ (ฮีบรู 9:12)

Continue reading


พุธ ที่ 29 สิงหาคม 2018
ถ้อยคำของคุณ และชีวิตของคุณ
YOUR WORDS AND YOUR LIFE

ถ้าเจ้าติดบ่วง เพราะคำจากปากของเจ้า และเจ้าติดกับ เพราะคำจากปากของเจ้า (สุภาษิต 6:2)

Continue reading


อังคาร ที่ 28 สิงหาคม 2018
ฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณ
POWER OF THE SPIRIT

แต่พวกท่านจะได้รับพระราชทานฤทธานุภาพ เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่าน… (กิจการ 1:8)

Continue reading


จันทร์ ที่ 27 สิงหาคม 2018
ความเชื่อ: หลักเกณฑ์ของการดำเนินชีวิตคริสเตียน
FAITH: THE PRINCIPLE OF THE CHRISTIAN WALK

… สมกับขนาดความเชื่อ ที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานแก่ท่าน (โรม 12:3)

Continue reading