เสาร์ ที่ 1 กันยายน 2018
ผู้แจกจ่ายพระพรของพระเจ้า
DISPENSERS OF DIVINE BLESSINGS

“เราจะรอดพ้นได้อย่างไร? ถ้าเราละเลยความรอดอันยิ่งใหญ่เช่นนี้ ความรอดนั้นได้เริ่มขึ้นโดยการประกาศขององค์พระผู้เป็นเจ้า และบรรดาผู้ที่ได้ยินพระองค์ก็รับรองกับเราว่าเป็นความจริง ทั้งนี้พระเจ้าก็ทรงเป็นพยานด้วยโดยหมายสำคัญ และการอัศจรรย์ และการอิทธิฤทธิ์ต่าง ๆ นานา และโดยของประทานจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ตามพระประสงค์ของพระองค์” (ฮีบรู 2:3-4)

Continue reading