พฤหัสบดี ที่ 20 กันยายน 2018
พระวจนะของพระองค์สำเร็จในคุณ
HIS WORD FULFILLED IN YOU

“แล้วข้าพระองค์ทูลว่า ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์มาแล้วเพื่อจะทำตามพระทัยของพระองค์ ตามที่มีเรื่องข้าพระองค์เขียนไว้ในหนังสือม้วน” (ฮีบรู 10:7)

Continue reading