อาทิตย์ ที่ 2 กันยายน 2018
พระวิญญาณทำให้เกิดความแตกต่าง
THE SPIRIT MAKES THE DIFFERENCE

“ในบรรดาเรื่องราวอันเกี่ยวกับปัญญาและความรอบรู้ซึ่งพระราชาตรัสถามเขาทั้งหลาย ทรงเห็นว่าเขาทั้งหลายดีกว่าพวกโหร และพวกหมอดู ซึ่งอยู่ในอาณาจักรทั้งสิ้นของพระองค์สิบเท่า” (ดาเนียล 1:20)

Continue reading