เสาร์ ที่ 22 กันยายน 2018
ชีวิตแห่งการพักผ่อนที่สมบูรณ์
A LIFE OF ABSOLUTE REST

“จงเอาแอกของเราแบกไว้… ด้วยว่าแอกของเราก็พอเหมาะ และภาระของเราก็เบา” (มัทธิว 11:29-30)

Continue reading