อาทิตย์ ที่ 30 กันยายน 2018
คุณอยู่ในพันธกิจหนึ่ง
YOU’RE ON A MISSION

“พระองค์ตรัสสั่งพวกสาวกว่า พวกท่านจงออกไปทั่วโลก ประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคน ใครเชื่อและรับบัพติศมาก็จะรอด แต่ใครไม่เชื่อจะต้องถูกลงโทษ” (มาระโก 16:15-16)

Continue reading


เสาร์ ที่ 29 กันยายน 2018
ชีวิตของคุณมีความหมาย
THERE’S A MEANING TO YOUR LIFE
“เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ทำการดี ซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ก่อนแล้วเพื่อให้เราดำเนินตาม” (เอเฟซัส 2:10)

Continue reading


ศุกร์ ที่ 28 กันยายน 2018
พระองค์มาเพื่อทรงกระทำมากกว่านั้น
HE CAME TO DO MUCH MORE

“และในพระคริสต์นั้น เราก็ได้รับการทรงเลือกด้วย คือถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าตามพระเจตนารมณ์ของพระเจ้าผู้ทรงทำกิจทุกอย่างตามพระดำริแห่งพระทัยของพระองค์” (เอเฟซัส 1:11)

Continue reading


พฤหัสบดี ที่ 27 กันยายน 2018
พระสิริตลอดเส้นทาง
IT’S GLORY ALL THE WAY

“ฤทธิ์เดชของพระเจ้าได้ให้ทุกสิ่งแก่เรา ที่จำเป็นต่อชีวิตและต่อการดำเนินตามทางพระเจ้า โดยการรู้จักพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกเราด้วยพระสิริและคุณธรรมของพระองค์เอง” (2 เปโตร 1:3)

Continue reading


พุธ ที่ 26 กันยายน 2018
ความเร็วของพระวิญญาณบริสุทธิ์
SPEED OF THE HOLY GHOST

“และพระหัตถ์ของพระยาห์เวห์หนุนกำลังเอลียาห์ และท่านก็คาดเอวของท่านไว้ และวิ่งขึ้นหน้าอาหับไปถึงทางเข้าเมืองยิสเรเอล” (1 พงศ์กษัตริย์ 18:46)
Continue reading