พุธ ที่ 31 ตุลาคม 2018

ระลึกเสมอว่าคุณเป็นอย่างไร
ALWAYS REMEMBER HOW YOU LOOK

แต่ผู้ที่พินิจพิจารณาธรรมบัญญัติอันสมบูรณ์แบบซึ่งเป็นธรรมบัญญัติแห่งเสรีภาพและตั้งมั่นในธรรมบัญญัตินั้น ไม่ได้เป็นผู้ที่ฟังแล้วก็ลืม แต่เป็นผู้ที่ประพฤติตาม ผู้นั้นจะได้รับความสุขในการประพฤติของตน (ยากอบ 1:25)

Continue reading


อังคาร ที่ 30 ตุลาคม 2018

มรดกของความเจริญรุ่งเรือง
A HERITAGE OF PROSPERITY

…พระยาห์เวห์นั้นยิ่งใหญ่ พระองค์ผู้พอพระทัยในความสมบูรณ์พูนสุขของผู้รับใช้ของพระองค์ (สดุดี 35:27)

Continue reading


จันทร์ ที่ 29 ตุลาคม 2018

ตอบสนองต่อพระวจนะ…ไม่ใช่สถานการณ์
RESPOND TO THE WORD…NOT CIRCUMSTANCES

แต่เมื่อเขาเห็นลมพัดแรงก็กลัว และเมื่อกำลังจะจมก็ร้องว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า ช่วยข้าพระองค์ด้วย” (มัทธิว 14:30)

Continue reading


อาทิตย์ ที่ 28 ตุลาคม 2018

ทุกสิ่งเป็นไปได้
ANYTHING IS POSSIBLE

พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า ถ้าคุณสามารถเชื่อ ทุกสิ่งเป็นไปได้สำหรับผู้ที่เชื่อ (มาระโก 9:23)

Continue reading


เสาร์ ที่ 27 ตุลาคม 2018

ความสว่างและความหวังของโลก
THE LIGHT AND HOPE OF THE WORLD

พวกผู้ช่วยให้รอดจะขึ้นไปที่ภูเขาศิโยน เพื่อปกครองภูเขาเอซาว และแผ่นดินนั้นจะตกเป็นของพระยาห์เวห์ (โอบาดีห์ 1:21)

Continue reading